Màn chiếu xem phim Grandview

Grandview

CB-MI92(16:9) - 92"

12.900.000₫

Grandview

LF-MI92(16:9) - 92"

23.200.000₫

Grandview

LF-PE92(16:9) - 92"

12.600.000₫

Grandview

HT-MI92(16:9)GM - 92"

15.500.000₫

Grandview

HT-MI92(16:9)WB - 92"

27.900.000₫

Grandview

CB-MI100(16:9) - 100"

13.700.000₫

Grandview

LF-MI100(16:9) - 100"

24.800.000₫

Grandview

LF-PE100(16:9) - 100"

13.700.000₫

Grandview

LF-PH100(16:9) - 100"

16.500.000₫

Grandview

HT-MI100(16:9)GM - 100"

16.500.000₫

Grandview

HT-MI100(16:9)WB - 100"

29.800.000₫

Grandview

CB-MI106(16:9) - 106"

15.400.000₫

Grandview

LF-MI106(16:9) - 106"

26.300.000₫

Grandview

LF-PE106(16:9) - 106"

14.900.000₫

Grandview

LF-PH106(16:9) - 106"

17.900.000₫

Grandview

HT-MI106(16:9)GM - 106"

18.500.000₫

Grandview

HT-MI106(16:9)WB - 106"

31.600.000₫

Grandview

CB-MI120(16:9) - 120"

19.200.000₫